วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ


ข้อมูล หมายถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
สารสนเทศ หมายถึง การนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาผ่านกระบวนการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

มีประโยชน์ในการบริหารงานคือ ด้านการวางแผน ตัดสินใจ ดำเนินการ มีคุณสมบัติที่ดี คือความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ทันสมัย ครวจสอบได้ ประหยัด มีความยืดหยุ่น เผยแพร่ได้ ง่าย ทันต่อความต้องการ


เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษา


กระบวนการต่าง ๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการโดยรวมถึง เครื่องมือและอุกรณ์ต่าง ๆ
หมายถึงตอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์ทั้งระบบสำเร็จรูป และพัฒนาเฉพาะด้าน

แนวคิดระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 3 ส่วนที่สำคัญคือ ระบบประมวลผล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การจัดการข้อมูล มีความสำคัญในการท้าทายเศษฐกิจโลก การแข่งขันทางการค้า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีประโยชน์ในด้านเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างทางเลือกในการแข่งขัน ช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจ เพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

เทคโนโลยีในการสื่อสาร
เป็นการเก็บรวบรวมและค้นหา การส่งข้อมูลทางโทรเลข โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบสำคัญ ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ข้อมูล ผู้รับหรืออุปกรณ์การรับ ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย ข้อความ เสียง รูปภาพ สื่อผสม สื่อกลางตัวกลางนำเสนอข้อมูลโดยโปรโตคอล

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มีองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลซึ่งเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยผ่านสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล เช่นผู้ส่งและผู้รับข่าวสาร ตัวกลางในการนำเสนอข้อมูล โปรโตคอล แล้วไห้ผู้ส่งและผู้รับเข้าใจตรงกัน

นวัตกรรมทางการศึกษา
การนำความคิดใหม่ วิธีการใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิมอาจได้รับการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่และเหมาะสมตามสถานภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการทดลอง พิสุจน์ และพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนในระบบจนเป็นที่เชื่อถือได้

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย ขณะเดียวกันการพัฒนาทางเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคมได้ก้าวหน้าขึ้นมาอีกมาก มีการให้บริการระบบสื่อสารสมัยใหม่มากมาย เทคโนโลยีเหล่านี้จึงได้รับความสนใจ เช่น การสื่อสารผ่านดาวเทียม การสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง โครงข่ายสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล ระบบเครือข่ายสวิตชิง ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ ระบบการสื่อสารไร้สาย

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553หนังปราโมทัยโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก

หนังปราโมทัย จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคียงเรียก "หนังบักตื้อ" หรือ "หนังปลัดตื้อ" สันนิฐานว่าหนังปราโมทัยนำมาจากหนังตะลุงของภาคใต้ เพราะว่ารูปร่างลักษณะของปลัดตื้อคล้าบกันกับ เท่ง หัวหน้าทีมตลกของหนังตะลุงภาตใต้ อุปกรณ์การแสดงก็คล้ายกันมาก ปราโมทัย มาจากคำว่า ปราโมทย์ แปลว่า ยินดี ปลื้มใจ ความบันเทิงใจ แตนส่วนมากนิยมเรียนว่า หนังปราโมทัย ไม่ทราบได้ว่าได้นำหนังตะลุงของภาคใต้มาเมื่อ พ.ศ. ใด แต่พอสอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่และปรมาจารย์ผู้เล่นหนังปราโมทัยได้ข้อมูล จาก พ.ศ. 2480 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นที่มาของหนังปราโมทัยคณะนำปลีกบันเทิงศิลป์ โรงเรียนชุมชนบ้านนำปลีกเห็นคุณค่าของศิลปะพื้นบ้านที่สมควรให้คนรุ่งหลังได้สืบทอด จึงได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมตำบลนำปลีกเพื่อสืบทอดศิลปะพื้นบ้าน โดยจัดฐานการเรียนรู้เป็นสี่ฐาน คือ ฐานการประดิษฐ์หุ่นเชิดหนังปราโมทัย ฐานการพากย์ ฐานดนตรีประกอบ และฐานเชิดตัวหนัง จนนักเรียนสามารถแสดงสู่สายตาประชาชนได้ และมีความภาตภูมิใจที่มีส่วนได้ร่วมสืบสานศิลปะพื้นบ้านให้คงอยู่คู่กับบ้านนำปลีกตลอดไป

การแสดงหนังปราโมทัย มีอยู่ 2 อย่างคือ

1. หนังปราโมทัยเรื่อง รามเกียรติ์ บทร้อง บทพากย์ บทเจรจา ตามต้นฉบับ โดยย่อตัดตอนมาจาก ฉบับหอสมุดแห่งชาติที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงนิพนธ์ไว้ เริ่มแสดงจากตอนพระรามออกบวชเป็นต้นไป ซึ่งคณะอาจารย์ คำหมาย บ้านโนนแคน อำเภอหัวตะพาน แสดง

2. หนังปราโมทัยลำ เรื่องจำปา สี่ต้น (สี่กุมาร) ซึ่งมีบทพากย์ บทร้อง บทเจรจา เป็นกลอนลำตามแบบของหมอลำเรื่อง ในช่วงนั้น มีคณะบ้านอีเป๋แสดง

พ.ศ. 2500 ได้มีภาพยนต์เข้ามาฉายในงานประเพณีมากขึ้น ทำให้หนังปราโมทัยไม่ได้รับความนิยม มีงานน้อยลง จนในที่สุดก็หยุดไป

พ.ศ.2519 นายธงชัย งอกงาม ได้พาทีมชาวบ้านดงบัง ตำบลนำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ฟื้นฟูการแสดงหนังปราโมทัยโดยใช้ชื่อคณะว่า "40 ดีกรี" ปรากฎว่ามีผู้จ้างไปแสดงในงานมากพอสมควร เพราะไม่ได้ดูมานาน คงมีเทศบาลเมืองอุบลราชธานีอนุรักษ์หนังปราโมทัย โดยให้คณะ ฟ. บันเทิง แสดงในงานปีใหม่ ณ ทุ่งศรีเมืองทุกปี คณะ "40 ดีกรี"ได้รับการถ่ายทอดวิชาศิลปะการแสดงจากอาจารย์ ผาด บ้างโต่งต้น อำเภอหัวตะพาน ซึ่งทานเป็นผู้หนึ่งที่สังกัดทีมงานปราโมทัย จากคณะอาจารย์คำหมาย บ้านโนนแคน อาจารย์ธงชัย งอกงาม ได้นำเอาประสบการณ์ที่ได้ชมจากคณะ ฟ. บันเทิง ที่อุบลราชธานีมาประยุกต์ใช้แสดงด้วย

ปัจจุบันนายทองหลาง ขันติโคตร ได้ชักชวนอาจารย์ธงชัย งอกงาม นายวิจิต ดอกไม้ นายศิริ งอกงาม นายอุทิศ สันตะวงศ์ มาร่วมงานทีมหนังปราโมทัย คณะนำปลีกบันเทิงศิลป์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออนุรักษ์หนังปราโมทัยให้เป็นมรดกของบ้านนำปลีก โดยได้เข้าร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญและเทศบาลนำปลีกจัดโครงการอบรมหนังปราโมทัยเข้าสู้สถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานศิลปะ ประเพณีของบ้านนำปลีกสืบต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แนะนำตนเองแนะนำตนเอง


ชื่อ นางผ่องพันธ์ นามสกุล เตาเงิน ชื่อเล่น พันธ์ อายุ 47 ปี
เกิดวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2506

ที่อยู่ปัจจุบัน 243 หมู่ 2 ตำบลนำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ภูมิลำเนาเดิม 203 หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ทำงาน โรงเรียนชุมชนบ้านนำปลีก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ

สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมด 4 คน

สามี ชื่อนายชนินทร์ เตาเงิน อาชีพ ทนายความ

มีบุตร 2 คน สีที่ชอบ สีเขียว ผลไม้ที่ชอบ แตงโม

คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
กกกกกกกกกกกกกกกกก